برگزاری کارگاه آشنایی با سنگ های قیمتی برای کارمندان دانشکده ی علوم زمین