موسسه توسعه گوهرشناسی ایران از تاریخ 98/05/21 الی 98/05/31 تعطیل می باشد.

موسسه توسعه گوهرشناسی ایران از تاریخ 98/05/21 الی 98/05/31 تعطیل می باشد.

 

به علت تعطیلات تابستانی دانشگاه شهید بهشتی، موسسه توسعه گوهرشناسی ایران از تاریخ 21 الی 31 مرداد تعطیل می باشد.